Vatikano II susirinkimo nutarimai. Konstitucijos, deklaracijos, dekretai

  • nuolaida
  • €6


Kietas viršelis, 447 psl., 2001, Aidai, 

būklė: puiki

Vatikano II Susirinkimas, įvykęs 1962– 1965 m., tapo pirmuoju Visuotiniu Susirinkimu, kuriame buvo aptartos moderniųjų laikų tikėjimo ir Bažnyčios gyvenimo problemos. Susirinkimas, įtvirtinęs Bažnyčios siekį atsinaujinti, pateikė naujesnę ir platesnę Bažnyčios sampratą, kurioje naujoviškai apžvelgta jos esmė, tikslai ir vaidmuo šių dienų pasaulyje. Nors Lietuvos padėtis sovietų okupacijos metais buvo specifinė, tokios visuotinės Bažnyčios raidos tendencijos, nuo XX a. septintojo dešimtmečio pamažu įsitvirtindamos Bažnyčios gyvenime, tapo ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios sudedamąja dalimi, jos taip pat paveikė katalikiškojo pasipriešinimo sovietų valdžiai raidą. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti, kokią įtaką Vatikano II Susirinkimo nutarimuose įtvirtinta nauja Bažnyčios samprata ir nubrėžtas jos vaidmuo dabarties visuomenėse turėjo katalikiškojo pasipriešinimo Lietuvoje kilimui, jo pobūdžiui bei veiklos formoms septintajame–aštuntajame dešimtmečiais. Tokie tyrimai padeda susidaryti išsamesnį katalikiškojo pasipriešinimo elementų – pogrindinės Bažnyčios ir atviros opozicijos – formavimosi vaizdą ir leidžia platesniu aspektu nagrinėti pasipriešinimo raidą lėmusių veiksnių poveikį.