Skip to product information
1 of 2

Juodas šuo

Lietuvių poezijos antologija / sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis

Lietuvių poezijos antologija / sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis

Įprasta kaina €30.00 EUR
Įprasta kaina Nuolaida €30.00 EUR
PIGIAU! Parduota
su PVM

Lietuvių poezijos antologija / sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis, Chicago, 1951, 832 p.,
būklė: l. gera, su superviršeliu

Turinys: 

Lietuvių dainos, Raudos, Rašytinė lietuvių poezija: Stanislovas Rapolionis, Abraomas Kulvietis, Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Jonas Hofneris, Mikalojus Pacas, Petras Tarvainis, Anupras Jesevičius-Žemaitis, Valerijonas Zagurskis-Ažukalnis, J. Želvys, Jurgis Sauerveinas, Julijus Anusavičius, Antanas Baranauskas, Kelmensas Kairys, Andrius Vištelius-Višteliauskas, S. Norkus, Antanas Vienažindys, Petras Rimkevičius, Tomas Žičkus, Silverstas Gimžauskas, Miglovara Miliauskas, Mečislovas Davainis, Petras Arminas, Aleksandras Burba, Vincas Kudirka, Adomas Jakštas, Maironis, Ksaveras Vanagėlis, Aglė Šliupienė, J. A. Kalnėnas-Andziulaitis, Jonas Macys Kėkštas, Vydūnas, Motiejus Gustaitis, Jonas Jonila-Žilius, Jurgis Baltrušaitis, A. Sabaliauskas-Žalia Rūta, Jonas Kmitas, M. Dagilėlis (Mikalojus Šeižys), Pranas Vaičiulaitis, Juozas Albinas Herbačiauskas, Margalis, Jonas Biliūnas, Jonas Krikščiūnas-Jovaras, Jurgis Tilvytis-Žalvarnis, Julius Baniulis, Mykolas Vaitkus, Liudas Gira, I. Naruševičius, Kleopas Jurgelionis, antanas Šmukštys Paparonis, Adomas Lastas, Petras Vaičiūnas, Faustas Kirša, Juozas Mikuckis, Edmundas Steponaitis, L. Šilelis, Vincas Mykolaitis-Putinas, J. Steponaitis, Juozas Butkus-Butkų Juzė, Kazys Binkis, Vincas Stonis, Zigmas Gėlė-Gaidamavičius, J. Augustaitytė Vaičiūnienė, Rokas Židžiūnas-Rokas Prakeiktasis, Bronė Buivydaitė (Tyrų Duktė), Marija Aukštaitė, Julius Janonis, Balys Sruoga, Stasys Laucius, Šalys Šemerys, Juozas Žlabys-Žengė, Pranas Budvytis, Pranas Genys, Stasys Santvaras, Juozas Tysliava, Petras Babickas, Jonas Graičiūnas, J. Aistis, Leonas Skabeika, Salomėja nėris, Kazys Boruta, P. Orintaitė, Antanas Rimydis, Stasys Anglickis, Antanas Miškinis, Kazys Jakubėnas, Petras Karuža, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Inčiūra, Marija Černeckaitė-Sims, Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Benys Rutkūnas, Juozas Yluvis, Gražina Tulauskaitė, Petras Pilka, Venancijus Ališas, Antanas Jasmantas, Klemensas Dulkė, Mykolas Linkevičius, A. Tyruolis, Henrikas Radauskas, Kontryna Grigaitytė, Kazys Zubka, Vytautas Sirijos Gira, Ona B. Audronė, Sofija Pipiraitė Tomarienė, Juozas Kruminas, Leonardas Andriekus, Leonardas Žitkus, J. Kėkštas, Alė Rūta Nakaitė, Paulius Jurkus, Kazys Bradūnas, Pranas Koziulis, Jurgis Blekaitis, Balys Auginas, Valda Prosčiunaitė, Vuncas Jonikas, Vincas Kazokas, V. Kumpikevičiūtė, Balys Rukša, Vytautas Mačernis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Vladas Šlaitas, Henrikas Nagys, J. Švabaitė, Jonas Mekas, P. Stelingis, Medardas Bavarskas, Alfonsas Gricius, Algirdas Landsbergis. Lietuvos kovotojų dainos, Papildymas: Juozas Sanišauskas, Julius Savickis, Aleksys Dičpetris, Antanas Rūkas, Jokūbas Liauda, Alfonsas Keliuotis. Alfabetinis autorių sąrašas, Bibliografija, Turinys. 

Peržiūrėti visas detales