Lietuvių beletristikos antologija (2 dalys), 1957, Chicago

  • nuolaida
  • €15


Lietuvių beletristikos antologija ; Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1957-1965 ("Draugo" sp.) ;  2 d., būklė: puiki

"Kai su Jonu Aisčiu ruošėme "Lietuvių Poezijos Antologiją", jau iš pereito amžiaus pabaigos buvo rinkinių, į kuriuos buvo galima atsiremti. O arčiau į mūsų laikus poezijos antologijų susidarė visas pluoštas, — ir bendresnių, ir sritinių. Be to, po ranka turėjome ir įvairių liaudies dainų rinkinių."

Bernardui Brazdžioniui su beletristikos antologija teko pralaužti pirmuosius ledus. Redaktoriui tai sudarė nelengvą naštą, kurią sunkino dar ir tai, kad darbą teko atlikti svetur, kur ne visa medžiaga prieinama. Todėl jis ir prisipažįsta: "Uždavinys, ypač mūsų sąlygomis, nelengvas, ne visu 100 nuošimčių įmanomas, nes, esant ne Lietuvoje, trūksta daugelio duomenų ir šaltinių... "