Juozas Eretas - Išeivijos klausimais, Roma, 1974 m.

  • nuolaida
  • €6.50


Išeivijos klausimais / Juozas Eretas ; Roma, 1974 m. 54 psl.
būklė gera, knyga nurašyta bibliotekos

"Įvairiomis progomis turėjau galimybę, išdėstyti savo mintis išeivijos klausimais. Dalis tu paskaitų buvo atspausdinta L. K. M. Akademijos leidiniuose. Paskui tos paskaitos buvo išspausdintos žurnaluose, iš kuriu buvo padaryti atspaudai. Kadangi šiandien tie žurnalai sunkiai prieinami, o atspaudai išsemti, nutariauatsiliepdamas į tam tikrus pageidavimusišleisti bent trejetą tų paskaitų vienoje brošiūroje. Būtu gražu, jei Skaitytojas iš jos pasisemtų, paguodos ir naujai pasiryžtu ištesėti pasirinktame kelyje. Džiaugiuos, kad Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Romoje apsiėmė tą rinkinėli išleisti. Kadangi ji atliko ir visą technišką darbą, reiškiu jos pirmininkui prof. dr. Antanui Liuimai S. J. ir jo bendradarbiui kun. Rapolui Krasauskui savo nuoširdžią padėką bei pagarbą."