K. Bradūnas - Sonatos ir fūgos: Susitikimai su Čiurlioniu

  • nuolaida
  • €12


Čikaga: M. Morkūnas, 1967. 59 p. iliustracijo V. O. Virkau Būklė - l. gera

Bradūno eilėraščiai nėra joks Čiurlionio paveikslų atkūrimas, o tik, kaip jis pats sako, "susitikimai su Čiurlioniu". Kai kam gali atrodyti, kad čia greičiau reikėtų laukti prasilenkimų, negu susitikimų, nes bradūniškas tėvų sodybos išsiilgęs artojėlis stovi gana toli nuo Čiurlionio spalvomis ir formomis išreikštos muzikinės metafizikos.

Iš tiesų, tačiau, yra tarp poeto ir tapytojo slaptas ryšys, kylantis iš gilaus Bradūno troškimo suvokti žmogaus - lietuvio gyvenimą kaip šventą apeigą, prasidėjusią žiloj senovėj, prie pagonių aukuro, ir besitęsiančią j krikščionišką santykiavimą su Dievybe.

<R. Šilbajoris — Bradūno susitikimai su Čiurlioniu>