Išeivijos leidinių sąrašas

išeivija, naujienos, new -

Išeivijos leidinių sąrašas

Susisteminta dalis išeivijoje leistų leidinių. Dėl leidinių teirautis el. paštu, ne visi leidiniai yra knygyno lentynose.

Lietuvių tautosakos skaitymai. Tübingen : Patria, 1948
Flaubert Ponia Bovary. 2 dalys, Nidos Knygų Klubas, Nr. 9-10
Sruoga, B. Kazimieras Sapiega (4 veiksmų istoriška kronika), (leidykla Terra), 1951m
Lithuanian art in exile, 1948, Munchen
Rannit, V.K. Jonynas, 1947 Baden Baden
Pūkelevičiūtė, B. Rugsėjo šeštadienis. Lietuviškos knygos klubas, 1970.
Alantas, A. Dramos veikalai. Dillingen : Mūsų kelias, 1947.
Dovydėnas, L. Broliai Domeikos Chicago, Terra, 1952.
Jankus, J. Pirmasis rūpestis (novelės). Lietuviškos knygos klubas, Chicago, 1951m.
Daubaras, B "Neramu buvo Laisvės alėjoj ...", Londonas : Lietuvių namų bendrovė, 1952.
Vaitiekūnas, V. Lithuania. New York [N.Y.] : The Lithuanian National Foundation, 1968.
"Memorandum on the restoration of Lithuania’s independence International aspects of
Lithuania’s struggle for freedom and independence/ Domas Krivickas.
[New York?] [N.Y.] : The Lithuanian National Foundation, 1988."
Lietuvių (Bostono) enciklopedija rinkinys 37 tomai
Kezys, A. Lithuania - through the wall : diary of a ten-day visit to my native land. Chicago [Ill.] : Loyola University Press, 1985.
Vaitiekūnas, V. Bendravimas su Lietuva. Lietuvos fronto bičiuliai: New York. 1968.
Prunskis, J. (sud). Rinktinės mintys. Los Angeles : Lietuvių dienos, 1958.
Andriušis, P. Rinktiniai raštai 1tomas. Lietuvių enciklopedijos spaustuvė,1968.
Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Tikrasis Keturakis ir jo raštai. Cleveland : Vilkutaičiai, 1979.
Kezys, A. Lietuvis dailininkas išeivijoje, Chicago, Mūsų žinios, 1973.
Baranauskas, A. Anykščių šilelis. ; iliustravo Pranas Lapė. New York, Romuva, 1961
Gaida-Gaidamavičius, P. Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis : ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas. Roma : Lietuvių Katalikų mokslo akademija, 1981.
Apvaizdos skirtuoju keliu : arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo vaizdai. Chicago [Ill.] : Marijonų vienuolija, 1977.
Kučas, A. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius : gyvosios krikščionybės apaštalas. Chicago [Ill.] : Draugas, 1979.
Dovydėnas, L. Naktys Karališkiuose. Chicago : Terra, 1969.
Dovydėnas, L. Žmonės ant vieškelio. Ingolstadtas,1949.
Gustaitis, A. Anapus teisybės : humoristiniai eilėrasščiai. New York : Gabija, 195-?.
Jankus, J. Paklydę paukščiai (2 dalys). New York : Gabija . 1952.
Jelusič, M. Cezaris. (3 knygos) Chicago : Terra, 195-
Švaistas, J. Dangus debesyse: autoriaus išgyvenimai 1918-1919 metais, Nidos knygų klubas, Nr. 63, London,1967.
Mauriac, F. Gyvačių lizdas. Chicago : Gabija, 1953.
Giedraitis, R. (Spalis) Gatvės berniuko nuotykiai : apysaka jaunimui ir senimui. Chicago : Vydūno fondas, 1969.
Baranauskas, A. Piliakalnio šešėlis. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1984.
Yla, S. Marija prabilo Lietuvai. Chicago : Lietuvių katalikų spaudos d-ja, [19--?].
Giedraitis-Giedrius, A. Lukšiųjai : vieno kaimo praeities atgarsiai. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1959.
Dostojevskis, F. Nusikaltimas ir bausmė (3 knygos), Nemunas, 195?
Dovydenas, L. Vasaros vidudienis, Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1979.
Kairys, A. Kelionė į Vilnių : Romanas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1983.
Bražėnas, V. Kalorijos ir doleriai. Stamford : Patria, 1952.
Portugalų novelė: parašė Povilas Gaučys. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1985.
Kairys, A. Ištikimoji žolė. Chicago : Lietuvos atgimimo sąjūdis, 1971.
Gliauda, J. Namai ant smėlio : draugo 1951 m. premijuotas romanas Chicago [Ill.] : Draugo bendradarbių klubas, 1952.
Vaičiulaitis, A. Gluosnių daina : padavimai. Boston : J. Kapočius, 1966.
Kavaliūnas, V. Aidai ir šešėliai. Chicago : Lietuviškos Knygos Klubas, 1972.
Musteikis, A. Kiauros rieškučios : romanas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1972.
Šatrijos Ragana. Viktutė: apysaka. Nidos knygų klubas, Nr. 50, London, 1964.
Baranauskas, A. Vinco Mazurkevičiaus romanas, Lietuviškos knygos klubas,  1980. 
Giedraitis, R. Angelai ir nuodėmės: novelės, Nidos knygų klubas, Nr. 44, 1963
Springborn, M. Paskutinis prūsų sukilėlis Herkus Mantas. Chicago (Ill.) : Nemunas, [s.a.] Apimtis: 196,
Mauriac, F. Gimdytoja, Chicago, Ill. : Terra, [1953]
Baronas, A. Laivai ir uostai : romanas. Chicago, Ill. : Lietuviškos knygos klubas, 1979
Baronas, A. Žvaigždės ir vėjai : novelės. Venta, [1951].
Baronas, A. Lieptai ir bedugnės : romanas. Chicago [Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1961.
Baronas, A, Išdžiūvusi lanka : Novelės. Chicago : Lietuviškos Knygos Klubas, 1970.
Daubaras Br. Duonos bejieškant, Nidos knygų klubo leidinys, Nr. 2, 1954
Dovydėnas, L. Per Klausučių ūlytėlę : apysaka. New York [N.Y.] : Gabija, 1952.
Giedraitis-Giedrius,A. Smilgos: apsakymai, Nidos knygų klubas, Nr. 74, London, 1969.
Gliauda, J. Perlojos respublika : premijuotas romanas. Chicago : Dzūkų draugija, 1979.
Dovydėnas, L. Mes valdysim pasaulį: atsiminimai. Woodhaven : Romuva T. 1-2 Paskelbta 1970.
Yla, S. Jurgis Matulaitis : asmenybės apybraiža. Putnam [Conn.] : Nek. M. Pr. Seserys, 1977.
Mikailaitė, O. Palaimintasis Jurgis Matulaitis : jo gyvenimas ir darbai. Putnam : Nekaltai pradėtosios Marijos seserys, 1987.
Vaišnora, J. Mačiau Dievo tarną : Mano pažintis su Dievo tarnu arkivyskupu Jurgiu Matulaiči. Chicago : Tėvai Marijonai, 1962.
Binkis, K. Lyrika, Chicago [Ill.] : Terra, 1952.
Eidintas, A. Lietuvos ambasados rūmų Washington, D.C. istorija. Washington [D.C.] : : [s.n.], 1996.
Almenas, K. Upė į rytus, upė į šiaurę. Chicago : Lietuviškos knygos klubas T. 1-2. Paskelbta 1964.
Alšėnas, P. Talismanas : novelės. Bambergas : UNRRA TEAM, 1946.
Alantas, V. Pragaro pošvaistės : romanas. Memmingen : Tremtis, 1951.
Giedraitis, R. Didžiosios atgailos / R. Spalis. Memmingen : Tremtis, 1952.
Karžygiai : poringės ir pasakos / red. J. Zekevičius. Augsburg : Sudavija, 1947
Alantas, V. Ant siūbuojančios žemės : novelės. Kirchheim/Teck : Sudavija, 1946
Leiskit į Tėvynę / paruošė J. Vasaitis. Memmingenas : Mintis, 1946.
Koestler, A. Nulis ir begalybė = Darkness at noon : romanas. Tübingen : Talka, 1948.
Urbonas, S. Sūkuriai ir žmonės : žmogaus kančių pynė. Würzburg : L. Vismantas, 1947.
Gražulis, B. Brydė rugiuose : novelės. Tübingen : Patria, 1947.
Šeštokienė, L. Po rūsčiuoju dangum : novelės. Weilheim-Teck : Atžalynas, 1948
Lembertas, P. Baltija šaukia : antroji lyrikos knyga. [Oldenburg] : Lithuania, 1947.
Kudirka, V. Satyros. Gunzenhausenas : L. T. B. Gunzenhauseno skyrius, 1947.
Butrimas, E. Tėvų kaltė : dvi dramos. Nordlingenas : Sudavija, 1947.
Orintaitė, P. Marti iš miesto : novelės. Tübingen : Patria, 1948.
Tvardauskas, V. Smūtkeliai žydi: Tremtinio raudos ir giesmės .Fulda : Mūsų Viltis, 1946.
Bavarskas, M. Pilkieji namai : romanas. Schweinfurt : J. Šlajus, 1947.
Bražėnas, V. Normuotos šypsenos : Feljetonai / Bražvilius. Detmold : b. l. 1949.
Twain, M. Princas ir elgeta. Bad Salzuflen : PLB Vokietijos krašto v-ba, 1951.
Pažėraitė, K. Liktūnas : Romanas. Eichstžtt-Rebdorf : Suduva, 1948
Telesforas Valius, Toronto : TAV Publishing, 1984.
Bradūnas, K. Vilniaus varpai : sonetai , iliustravo L. Vilimas. Paskelbta Tübingenas : Patria, 1947
Mazalaitė, N. Legendos apie ilgesį. Freiburg : Povilo Abelkio lietuviškų knygų leidykla, 1948.
Pažėraitė, K. Nusidėjėlė (apysaka) 1952m. Australia (Australijos lietuvis)
Spalis (Giedraitis, R). Ant ribos : apysaka. Memmingen : Tremtis, 1954
Savickis, J. Šventoji Lietuva. Memmingen : Tremtis, 1952.
Bradūnas, K. Svetimoji duona, Miunchenas : Aidai, 1945.
Jankus, J. Naktis ant morų, Tübingen : Patria, 1948.
Mykolaitis-Putinas, V. Altorių šešėly : romanas trijose dalyse. Memmingen : Tremtis, 1951
Abelkis, P. Žemaičių krikštas, (Trijų tulpių knygų leidykla), Vokietijoje, 1952m.
Zobarskas,. S. Savame krašte, Tübingen : Patria, 1946.
Abelkis. P. Atlaidų pavėsy. Trijų tulpių knygų leidykla, spaudė Vokietijoje, 1955m.
Brazaitis, J. Visuotinės literatūros istorija : nuo klasicizmo iki dabarties/ J. Ambrazevičius, J. Grinius, A. Vaičiulaitis. Schweinfurt : Tėviškė, 1947.
Baltrušaitis, J. Žemės pakopos : elegijos, giesmės, poemos. Tübingen, 1947.
Tarulis, P. Žirgeliai padebesiais : apysakos. Nördlingen : Sudavija, 1948.
Vaižgantas. Pragiedruliai. Kassel-Mattenberg : Aistia T. 1-3, 1948
Valančius, M. Valančiaus raštai: Antano Tretininko pasakojimas. Meerbeck : J. Narbutas ir P. Indreika, 1948.
Kudirka, V. Vinco Kudirkos raštai. Memmingen : Tremtis, 1953.
Pietaris, V. Algimantas : istorinė apysaka (2 tomai). Nördlingen : Suduva, 1948-
Andriušis, P. Sudiev, kvietkeli!. Adelaide : Australijos lietuvis, 1951.
Andriušis, P. Siuntinėlis iš Amerikos : antroji tremties humoro knyga. Donauwörth : Sudavija, 1947.
Švaistas, J. Rašau sau : tremtinės užrašai. Bad Wörishofen : [s.n.], 1947
Švaistas, J. Eldorado : apysakaitės ir vaizdeliai. Hannover : Bendrija, 1953.
Švaistas, J. Siela lagamine : novelės. Weilheim-Teck : Atžalynas, 1948.
Švaistas, J. Paskutinį kartą tave klausiu : romanas. Würzburgas : Liudas Vismantas, 1948.
Santvaras, S. Laivai palaužtom burėm (eilėraščiai) (Patria), spaudė Vokietijoje, 1945m.
Gaidžiūnas, B. Rūpesčių dienos. Vokietija, 1946.
Giedraitis-Giedrius, A. Kelionė į Lietuvą. [gw?] : [s.n.], [195?].
Tėvų pasakos / iš lietuvių liaudies pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė A. Giedrius, Memmingen, 1951
Zobarskas, S. Ganyklų vaikai. iliustracijos D. Tarabildienės ; viršelis P. Osmolskio. Tübingen : Patria, 1948.
Zobarskas, S. Per šaltį ir vėją, Tübingenas : Patria, 1948.
Šlaitas, V. Žmogiškosios psalmės : eilėraščiai. Detmoldas : Pradalgė, 1949.
Tulpė, P. Kalnų dvasia ir kitos novelės. Freiburgas : [s.n.], 1946.
Kralikauskas, J. Martynas Mažvydas Vilniuje : premijuotas romanas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1976.
Kuningas Vladislavas Dembskis : jo gyvenimas, raštai ir darbai / Jonas Šliupas Scranton, Pa. : spauda „Tėvynės", 1916.
Rukuiža, A. Povilas Matulionis : gyvenimas ir darbai. Chicago : Lietuvių profesorių d-ja Amerikoje, 1960.
Rinkūnas, A. Kregždutė II dalis: skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas, Boston, 1954.
Prunskis, J. Lietuva bolševikų okupacijoje. Čikaga : Jūrų šaulių kuopa Klaipėda, 1979
Lietuvos Valstybės Konstitucijos : (išrašai iš "Vyriausybės žinių" 1922, 1928 ir 1938 metų). Toronto : Spaudos bendrovė "Žiburiai", 1952.
Petrika, A. Lietuvių tautinio atbudimo pionieriai : Dr. V. Kudirka, P. Višinskis, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Biliūnas, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana. Brooklyn : "Laisvės" spauda, 1939.
Maironis. Pavasario balsai; [J. Ambrazevičiaus baig. str. "Maironis ir visuomenė" p. 287-295]. Würzburg : L. Vismantas, 1947.
Vilainis-Šidlauskas, A. Amžini šešėliai : Literatūriniai reportažai. Chicago : Nemunas, 1953.
Kraszewski, J. Mokslinčius Tvardauckas : apysaka iš žmonių padavimų. Plymouth (Pa.) : "Vienybės Lietuvininkų" l-kla, 1908
Sagatas, P. Saulėleidžio spinduliuose : eiliuoti kūrinėliai. Chicago [Ill.] : [s.n.], 1957.
Čižiūnas, V. Tautinis auklėjimas šeimoje. Memmingen : VLIKo lietuvybės išlaikymo tarnyba, 1953.
Gailit, A. Tomas Nipernadis, novelių romanas (leidykla Terra) 1952m.
Waggaman, M. Karalienės Prižadas (vertė J.Tarvydas) 1923 m. (spaudė "Draugas), Chicago.
Zeikus, L. Laiptai į tolumas, spaustuvė "Draugas", Chicago, 1954m.
Baronas, A. Užgesęs sniegas (romanas), TĖviškės žiburiai, Torontas, 1953m.
Pranckūnas, S. Riedmenys rieda pergalei, 1961 m., Canada
Bražvilius, V. Kalorijos ir doleriai, (Patria),Connecticut, 1952m. (be aplanko)
Būdavas, St. Uždraustas Stebuklas., Gabija, 1954m.
Nendrė, O. Antroji banga, M. Morkūno spaustuvė, Chicago, 1970m.
Baronas, A. Debesys Plaukia pažemiu, Chicago : Terra, 1951.
Parojus, J. Sveiki gyvi, NewYork, spaudė Nida press Londone, 1964m.
Grišmanauskas, J. Tolimieji kvadratai, NewYork, 1952m.
Baronas, A, Išdžiūvusi lanka : Novelės. Chicago : Lietuviškos Knygos Klubas, 1970.
Kairys, A. Vyskupo sodas.. Chicago, 1980.
Baronas, A. Šilko tinklai (pasakojimai). Ateitis. Chicago, 1974m.
Naujokaitis, Pr. Įlūžę tiltai, Vaga, Brooklyne, 1961m.
Būdavas, St. Varpai skamba (apysaka). Lietuvių dienos, Los Angeles, 1952m.
Mickevičius, A. Konradas Valenrodas, 1953 m. (vertė V.Mykolaitis-Putinas) leidykla Gabija
Vienuolis, A. Viešnia iš šiaurės. Terra, Chicago, 1957m.
Stravinskas, P. Raštai ir credo. Chicago, Ill. : V. Šimkus, [1978-1982]
Kraučiūnas, K.B. Iš dūminės lūšnelės (eilėraščiai), "Darbininko" spaustuvėje, NewYork, 1951m.
Baranauskas, A. Kalvos ir lankos: tolimo Suvalkijos kampelio žmonės ir gamta. Putnam (Conn.), 1959.
Tiltai ir tuneliai : jaunųjų poezijos rinkinys. Southfield, Mich. : Ateitis, 1969
Biežis, St. Būkite sveiki. Rinko Vienybė, 1953m. (medicininė)
Jakštas, J. Dr. Jonas Šliūpas : jo raštai ir tautinė veikla. Chicago, 1979.
Margeris, A. Šliuptarniai. Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų istorinis romanas, Chicago, 1949m.
Antras kaimas : veidai ir tekstai / sudarė Algirdas Titus Antanaitis. Chicago, 1989.
Didžiųjų bendrijos tėvų mintys/ [sudarė] Jonas Gutauskas. Bostonas: Krikščionis gyvenime, 1979.
Didysis kovotojas : Kunigas Karolis Garuckas. Worcester: Krikščionis gyvenime, 1989
Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais : straipsnių rinkinys. St. Petersburg [Fla.] : Leono XIII fondas, 1987.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 10, Chicago, 1992
Šalkauskis, S. Rinktiniai raštai. t. 1. Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1986
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 37 t. 2013.
Kerschenteineris, J. Auklėtojo siela (vertė J.Tarvydas), Kaunas, 1938.
Taurinis, J. Šventoji teresė, Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1933
Svensonas, J. Kaip aš tapau kataliku, Kaunas, 1932
Visų metų novenos. Šv. Kazimiero draugijos leidinys Nr. 630. Kaunas, 1935.
Palaimintoji Marija Juozapa Rossello : pranciškonė tretininkė. Kretinga : Pranciškonų pasaulis, 1939.
Kessler, J. Šventasis brolis Konradas Šv. Kazimiero draugijos leidinys Nr. 674, Kaunas, 1937.
Smiles, S. Vyriškumas. Kaunas : Varpas, 1925.
Ars, J. Pijus Perazzas šventas geležinkelietis. Kretinga : Pranciškonų pasaulis, 1939
Marden, O.S. Ugdykime talentus, Kaunas, 1936.
Babickas, P. Gyvenimas - laimė. Kaunas : Šaulių sąjunga, 1940
Foerster, F. Amžinoji šviesa ir žmonių tamsybės. Kaunas : Sakalas, 1937.
Šv. Pranciškaus varpelis 1924 m. rinkinys
Fersteris, V. Jaunuomenės auklėjimas (vertė M.Pečkauskaitė), Kaunas, 1922.
Statkevičius, A. Žmogaus gelbėjimas : sofiokratija ir geodoroviniai jos pagrindai. Chicago: Alvudas, 1990.
Lazauskas, J. Žvilgsnis į mokyklą ir į valstybę, Kaunas, 1940.
Herz, Fr. Rasė istorijos mokslo šviesoje, Kaunas, 1938
Bühler, Ch. Vaikystė ir jaunystė : sąmonės genezė / ;Kaunas. Knygų leidimo komisija, 1938.
Zajančkauskas, V. Trumpa apologetika arba katalikų tikėjimo apgynimas, 1920
Marcinkus-Tauronis, J. Katalikų tikybos kursas : II reformuotajai gimnazijos klasei. Kaunas, 1939.
Aukso mintys (sudarė M.Čapkauskas), Montreal, 1954m. (spaudė Nepriklausoma Lietuva 500egz.)
Gidžiūnas, V. Jurgis Ambraziejus Pabreža. Roma : Lietuvių katalikų MA, 1993
Kemėšis, F. Krikščioniškosios ekonomijos linkme. Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akad. 1997.
Navickas, J. Vertybės ir dorovė : moralinės filosofijos pagrindai. Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1988.
Brazdžionis, B. Po aukštaisiais skliautais. Los Angeles : Lietuvių dienos, 1989.
Biržiška, V. Gyventų dienų prisiminimai: Raudonajame Petrapilio pragare, 1918-1920. Nidos Knygų Klubas, Nr.102, London, 1980.
Vaitkus, M. Milžinų rungtynėse: Atsiminimai 1940-1944, T. 8, Nidos knygų klubas, Nr. 86 London, 1972.
Andriušis, P. Rojaus vartai, Nidos knygų klubas, Nr. 28, London, 1960.
Biržiška, M. Dėl mūsų sostinės D. 1: Ligi 1919 m. liepos 1 d., Nidos knygų klubas, Nr. 30, Londonas, 1960.
Maironis. Jaunoji Lietuva : poema, Nidos knygų klubas, Nr. 43, London, 1963.
Miškinis, J. Manoji Dzūkija: atsiminimai, Nidos knygų klubas, Nr. 59 London, 1966.
Mykolaitytė-Slavėnienė, M.M. Putinas mano atsiminimuose. Nidos knygų klubas, Nr. 99. 1977.
Rūkas, A. Sužalotieji, Nidos knygų klubas, Nr. 24, 1958.
Andriušis, P. Purienos po vandeniu: (dykaduonio pasakojimai), Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 46, London, 1963.
Baranauskas, A. Sniego platumos: novelės, Nidos knygų klubas, Nr.12, London, 1955.
Andriušis, P. Rojaus vartai, Nidos knygų klubas, Nr. 28, London, 1960.
Barėnas, K. Dvidešimt viena Veronika, Nidos knygų klubas, Nr. 83, 1971
Joerg, I. Taika ateina į slėnį. Nidos knygų klubas, Nr. 19, Londonas, 1957.
Barėnas, K. Karališka diena: novelės. Nidos knygų klubas, Nr. 17, London, 1957
Andriušis, P. Daina iš kito galo. Nidos knygų klubas, Nr. 37 , London, 1962.
Vaitkus, M., Su Minija į Baltiją: 1883-1973. Atsiminimai, Nidos knygų klubas, Nr. 41, London, 1962.
Biržiška, M. Dėl mūsų sostinės. London D. 2: Nuo 1919 m. liepos 1 d. ligi 1920 m. spalio 9 d., Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 38, 1962.
Saudargienė, A. Tolimų kraštų miražai, Nidos knygų klubas, Nr. 97, London, 1976.
Daubaras, B. Mėlyna suknelė. Nida, 1954
Švaistas, J. Dangus debesyse: autoriaus išgyvenimai 1918-1919 metais, Nidos knygų klubas, Nr. 63, London,1967.
Orintaitė, P. Grožvylės meilė, Nidos knygų klubas, Nr. 8, 1955
Švaistas, J. Karnavalo aikštėje. Nidos knygų klubas, Nr. 90. London, 1972.
Škėma, A. Nuodėguliai ir kibirkštys: novelės. Tübingen : Patria, 1947.
Biržiška, V. Neužgijusios žaizdos : Atsiminimai iš Vilniaus 1920-1922 m.: Dėl mūsų sostinės III dalis. Nidos knygų klubas, Nr. 64, 1967.
Mykolaitytė-Slavėnienė, M.M. Putinas mano atsiminimuose. Nidos knygų klubas, Nr. 99. 1977.
Andriušis, P. Rojaus vartai, Nidos knygų klubas, Nr. 28, London, 1960.
Baronas, A. Saulės grįžimas: novelės, Nidos knygų klubas, Nr. 48, London, 1964.
Rūta, A. Broliai. Nidos knygų klubas, Nr. 32, London, 1961.
Andriušis, P. Daina iš kito galo: (su Antano Gustaičio absoliučiai tobulai sueiliuota kritika) Nidos knygų klubas, Nr. 37 , London, 1962.
Bradūnas, K. Maras ; iliustracijos Telesforo Valiaus. Paskelbta [DE : s.n.], 1947.
Andriušis, P. Anoj pusėj ežero. Nordlingenas : Sudavija, 1947.
Šapoka, A. Vilnius in the life of Lithuania. Toronto, 1962
Urbonas, O. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis. Brooklyn, Karys, 1960.
Mykolaitis-Putinas, V. Keliai ir kryžkeliai. Chicago [Ill.] : Terra, 1953.
Išėjęs negrįžti : Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje. Chicago : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1986.
Pietaris, V. Algimantas : istorinė apysaka. Nördlingen : Suduva, 1948-
Gliauda, J. Simas. Cleveland : Viltis, 1971.
GERUTIS A., Petras Klimas: valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys, Cleveland: Viltis, 1978.
Šeinius, I. Kuprelis : Vienos pavasario dienos pasaka. Memmingen : Tremtis, 1951.
Šeinius, I. Kuprelis : Vienos pavasario dienos pasaka. Memmingen : Tremtis, 1951.
Grinius, K. Atsiminimai ir mintys, Tübingen : Patria
Generolo gydytojo Vlado Nagiaus Nagevičiaus gyvenimo ir darbų apžvalga. Putnam [Conn.] : V. Nagevičienė, 1962
Končius I. Medžio drožiniai gimtaam kraštui atsiminti. Lietuvių enciklopedijos spaustuvė Bostonas, 1954
Malžiūnas. Išaugau Vilnijoj
Bradūnas, K. Sonatos ir fugos: susitikimai su Čiurlioniu, Čikaga M. Morkūnas, 1967.
Antanaitis, S. Archimedas, didysis graikų mokslininkas. Italija: Lietuviai Saleziečiai, 1955.
Savickis, J. Šventoji Lietuva. Memmingen : Tremtis, 1952.
Brazdžionis, B. Šiaurės pašvaistė. Würzburg : L. Vismantas, 1947.
Brazdžionis, B. Šiaurės pašvaistė. Würzburg : L. Vismantas, 1947.
Landsbergis, V. Atgavę viltį: pertvarkos tekstai. New York : Pasaulio lietuvių bendruomenė, 1991.
Kupiškėnų senovė
We, the People: the story of the united states
New Encyclopedia of Wines and Spirits
Skipitis, R. Nepriklausomą Lietuvą statant, Chicago [Ill.] : Terra, 1961.
Bindokienė, D. Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje. Chicago : Pasaulio lietuvių bendruomenė, 1993.
Švaistas, J. Eldorado : apysakaitės ir vaizdeliai. Hannover : Bendrija, 1953.
Švaistas, J. Siela lagamine : novelės. Weilheim-Teck : Atžalynas, 1948.
Antroji proza / Landsbergis - Mekai - Lėtas. Paskelbta New York : Gabija, 1951.
Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva, 4 t. 1964–1968 m.;
Aistis Poezija 1961 m. Tėvų Pranciškonų Spaustuvė.
Savickis, J. Šventoji Lietuva. Memmingen : Tremtis, 1952.
Ivinskis, Z. Šv. Kazimieras. New York, 1955.
Lietuvių literatūra svetur. Chicago [Ill.] : Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1968.
Kairys, S. Tau, Lietuva. Kairys. Paskelbta [Boston [Mass.] : s.n.], 1964.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 3, Chicago, 1976
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 5, Chicago, 1979
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 6, Chicago, 1983
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 7, Chicago, 1984
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 7, Chicago, 1984
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 9, Chicago, 1989
Donelaitis, K. The seasons. iliustr. Vytautas K. Jonynas. Los Angeles: Lithuanian Days Publishers, 1967.
Landsbergis A. Lietuviškos knygos klubas, Kelionė, 1954
Vaičeliūnas, J. Žymieji karo vadai. Sudbury, 1958.
Vaičeliūnas, J. Žymieji karo vadai. Sudbury, 1958.
Baronas,A. Mirti visada suspėsi, Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, [1981].
Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York : [K. Račkauskas], 1967.
Jakštas, J. Nepriklausomos Lietuvos istorija. Chicago : Akademinio Skautu Sajudzio Vyduno Fondas, 1992.
Raulinaitis, Z. Grobio ir naikinimo žygis, New York, Karys, 1979. (su aplanku)
Raulinaitis, Z. Keturi frontai: XII amžius lietuvių karinėje istorijoje, New York : Karys, 1982.
Raulinaitis, Z. Keturi frontai: XII amžius lietuvių karinėje istorijoje, New York : Karys, 1982. (su aplanku)
Mazalaitė, N. Mėnuo, vadinamas medaus. New York [N.Y.] : Gabija, 1951
Švaistas, J. Jo sužadėtinė : premijuotas romanas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1959
Kudirka, V. Vinco Kudirkos raštai. Memmingen : Tremtis, 1953.
Tolstojus, L. Anna Karenina, (2 dalys), Nemunas, 1951.
Zumeris, B. Dabarties sutemose : Žvilgsnis į mūsų laikotarpio žaizdas ir skaudulius. Chicago [Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1967.
Aušrotas, B. Sunkių sprendimų metai. Lietuviškos knygos klubas, 1985. 
Mazalaitė, N. Negestis. Chicago Lietuviškos knygos klubas, 1955
Gliauda, J. Ora pro nobis. iliustr V.K.Jonynas. Chicago, Draugo bendradarbių klubas, 1953.
Brizgys, V. Marija danguje ir žemėje. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1956.
Almenas, K. Sauja skatikų : premijuotas romanas. Chicago [Ill.] : [s.n.], 1977.
Rūta, A. Motinos rankos : romanas. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1961.
Kralikauskas, J. Martynas Mažvydas Vilniuje : premijuotas romanas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1976.
Kralikauskas, J. Po ultimatumo, Lietuviškos knygos klubas, 1980.
Melnikas, P. Debesys ir properšos. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1977.
Rūta, A. Daigynas: Išstumtųjų dalia. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1987.
Vizbaras-Sūduvas, J. Alšėnų kunigaikštytė : premijuotas romanas. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1981.
Švabaitė-Gylienė, J. Stikliniai ramentai : premijuotas romanas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1985
Švabaitė-Gylienė, J. Stikliniai ramentai : premijuotas romanas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1985
Krupavičius, M. Atsiminimai. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1972.
Grauslys, A. Ieškau tavo veido : rodyklės ieškojimo keliuose. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1971.
Kralikauskas, J. Titnago ugnis : premijuotas romanas. Chicago : Lietuviškos Knygos Klubas, 1962.
Pūkelevičiūtė, B. Devintas lapas. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1982
Kralikauskas, J. Mindaugo nužudymas, Lietuviškos knygos klubas. 1964. -
Brazytė-Bindokienė, D. Viena pasaulyje. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1971.
Baronas, A. Trisdešimt istorijų suaugusiems : novelės. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1981.
Baronas, A. Valandos ir amžiai: religiniai pasakojimai ir legendos. Lietuviškos knygos klubas, 1958.
Gustaitis, A. Kelionės nežinomuose kraštuose. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1985.
Vaitkus, M. Keturi ganytojai : Atsiminimai. Chicago: Lietuviškos Knygos Klubas, 1960
Mazalaitė, N. Saulės takas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1954.
Mazalaitė, N. Negestis. Chicago Lietuviškos knygos klubas, 1955
Bagdanavičius, V. Žmonijos likimas Šv.Jono apreiškimo knygoje. Chicago: Lietuviškos Knygos Klubas, 1953
Daunoras, B. Uždangai nusileidus: apsakymas, Nidos knygų klubas, Nr. 6, London, 1955.
Andriušis, P. Purienos po vandeniu: (dykaduonio pasakojimai), Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 46, London, 1963.
Grušas, J. Karjeristai, D. 1, Nidos knygų klubas, Nr. 14, 1956.
Grušas, J. Karjeristai, D. 2, Nidos knygų klubas, Nr. 15, 1956.
Barėnas, K. Dvidešimt viena Veronika, Nidos knygų klubas, Nr. 83, 1971
Mackialienė, D., Beržas už lango, Nidos knygų klubas, Nr. 112 1986
Baranauskas, A. Profesorius Rakūnas : romanas, Nidos knygų klubas, Nr. 116, London, 1988.
Rūta, A. Po angelų sparnais: novelės, Nidos knygų klubas, Nr. 89, London, 1973.
Rūta, A. Į saulėtekį. Nidos knygų klubas, Nr. 31, Londonas, 1960.
Rūta, A. Žvaigždė viršum girios. Brooklyn, N.Y. : Darbininkas, 1960
Raulinaitis, Z. Grobio ir naikinimo žygis, New York, Karys, 1979.
Naujokaitis, P. Lietuvių literatūros istorija. Chicago : JAV LB Kultūros fondas (4 tomai)
Landsbergis, A. Muzika įžengiant į neregėtus miestus : novelės. Southfield : Ateitis, 1979.
Landsbergis, A. Muzika įžengiant į neregėtus miestus : novelės. Southfield : Ateitis, 1979.
Volertas, Angelams vedant. Kaunas
Alantas, V. Šventaragis. Cleveland : Viltis 1972 (2 tomai).
Girnius, K. Partizanų kovos Lietuvoje. Chicago: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1987.
Maironis. Jaunoji Lietuva : poema, Nidos knygų klubas, Nr. 43, London, 1963.
Armonienė, B. Palik ašaras Maskvoje : Barboros Armonienės atsiminimai. Cleveland : Viltis, 1961.
Juciūtė, E. Pėdos mirties zonoje. New York,1974.
Andriušis, P. Sudiev, kvietkeli!. Adelaide : Australijos lietuvis, 1951.
Maceina, A. Bažnyčia ir pasaulis. Chicago [Ill.] : Vakarų Europos Lietuvių Sielovada, 1970.
Švaistas, J. Paskutinį kartą tave klausiu : romanas. Würzburgas : Liudas Vismantas, 1948.
Alantas, V. Ant siūbuojančios žemės : novelės. Kirchheim/Teck : Sudavija, 1946
Maironis. Raseinių Magdė : Liaudies pasaka. Meerbeck : Narbutas ir Indreika, 1947
Gustaitis, A. Tarp Šveicarijos ir Danijos. Nördlingen : B.l. 1946.
Brazdžionis, B. Svetimi kalnai, Tubingen, 1945
Brazdžionis, B. Šiaurės pašvaistė. Würzburg : L. Vismantas, 1947.
Karžygiai : poringės ir pasakos / red. J. Zekevičius. Augsburg : Sudavija, 1947
Kudirka, V. Satyros. Gunzenhausenas : L. T. B. Gunzenhauseno skyrius, 1947.
Zobarskas,. S. Savame krašte, Tübingen : Patria, 1946.
Baltrušaitis, J. Žemės pakopos : elegijos, giesmės, poemos. Tübingen, 1947.
Biliūnas, J. Rinktiniai raštai. Gunzenhausen : V.A.P. Šulaičiai, 1946.
Bradūnas, K. Svetimoji duona, Miunchenas : Aidai, 1945.
Mazalaitė, N. Miestelis, kuris buvo mano. New York : Darbininkas, 1966
Boruta, K. Baltaragio malūnas arba Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte, Chicago : Terra, 1952.
Brazdžionis, B. Per pasaulį keliauja žmogus : [rinktinė poezija]. Laida 3-oji laida.: Lux, 1949
Orintaitė, P. Viltrakių vaikai / Balė Vaivorytė. Bielefeld : [s.n.], 1952.
Nasvytytė, A. Vėjo dainos : [lyrika], Chicago, Ill. : Terra, 1958
Tauta budi, Kalendorius 1954, Toronto, 1954
Vaičiulaitis, A. Valentina. Venta, 1951.
Salminen, S. Katryna, Chicago : Terra, 1962
Sillanpaa, F. E. Silja : pasakojimas apie vieno seno kamieno paskutinę atžalą. Nördlingen : Venta, 1955.
Daugirdaitė-Sruogienė, V. Lietuvos istorija : vadovėlis gimnazijoms. Kaunas : Sakalo bendrovė, 1935.
Baronas, A. Mėnesiena. Chicago : Karvelis, 1957
Baronas, A. Mėnesiena. Chicago : Karvelis, 1957
Spalis, R. (Giedraitis, R.) Širdis iš granito. Cleveland : Viltis, 1979.
Vilainis-Šidlauskas, A. Amžini šešėliai : Literatūriniai reportažai. Chicago : Nemunas, 1953.
Vilainis, A. Žemaičių žemėje : reportažai iš kelionių Lietuvoje. Chicago : Nemunas, 1952.
Maupassant, G. Moters širdis. New York : Gabija, 1953
Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. Kassel-Mattenberg : Aistia, 1949.
Tarulis, P. Žirgeliai padebesiais : apysakos. Nördlingen : Sudavija, 1948.
Mazalaitė, N. Legendos apie ilgesį. Freiburg : Povilo Abelkio lietuviškų knygų leidykla, 1948.
Šventoji istorija : Senasis įstatymas. Göppingen : Šv. Sosto delegatūra lietuviams, 1948.
Šventoji istorija : naujasis įstatymas. Göppingen : [s.n.], 1947.
Giedanti bažnyčia : lietuvių giesmynėlis tremtyje. Regensburgas : V.A.P. Šulaičiai, 1946.
Augustinas, V. Our country Lithuania. New York : Vaga, 1951.
Aistis, J. Apie laiką ir žmones. [Chicago] : Terra, [1954?] (be aplanko)
Ramojus, V. (Būtėnas, V.) Kritusieji už laisvę. T. 1, Lietuviškos knygos klubas, Chicago, 1967.
Ramojus, V. (Būtėnas, V). Kritusieji už laisvę. II tomas New York, 1969.
Grušas, J. Pabučiavimas : novelės. New York: Gabija, 1953.
Sabaliauskas, A. Nuo Imsrės iki Orinoko : per fakirų žemę. Castelnuovo don Bosco, 1958. (su autografu)
Gimbutas, J. Steponas Kolupaila. Čikaga: Akademinės skautijos leidykla, 1974.
Williams, E. Medinis arklys, New York : Karys, 1952.
Mačernis, V. Poezija, Chicago [Ill.] : "Į laisvę" fondas, 1961
Katiliškis, M. Šventadienis už miesto, Chicago : Terra, 1963.
Zobarskas, S. Ganyklų vaikai. iliustracijos D. Tarabildienės ; viršelis P. Osmolskio. Tübingen : Patria, 1948.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 1, Chicago, 1974
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 2, Chicago, 1975
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 3, Chicago, 1976
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 4, Chicago, 1978
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 5, Chicago, 1979
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 6, Chicago, 1983
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 7, Chicago, 1984
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 7, Chicago, 1984
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, T. 9, Chicago, 1989
Mazalaitė, N. Apversta valtis. Nördlingen : Sudavija, 1948.
Mazalaitė, N. Saulės takas. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1954.
Vaitkus, M. Keturi ganytojai : Atsiminimai. Chicago: Lietuviškos Knygos Klubas, 1960
Mazalaite Gintariniai vartai, Lietuviškos knygos klubas, 1952
Maugham, W. S. Dažytas vualis : romanas. Los Angeles : Lietuvių dienos, 1958.
Tulpė, P. Tilto sargas. Freiburgas : Povilo Abelkio lietuviškų knygų l-kla, 1949.
Margeris, A. Čikagos šešėliai : žiaurios tikrovės vaizdai. Chicago : Naujienų spauda, 1952
Rannit, V.K. Jonynas, 1947 Baden Baden
Lauzai liepsnoja vakaruos : Skautisku vaizdu albumas. New York : Lietuviu Skautu Brolija, 1963.
Kezys, A. Faces of two worlds : a study in portraits of the Lithuanian immigrant experience. Chicago, 1986
Lithuanian bookplates = Lietuvių ekslibriai / Vitolis E.Vengris. Chicago: Lithuanian Library Press, 1980.
Palikę tėviškės namus : Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje (Algimantas Kezys), Chicago [Ill.] : Lietuvių foto archyvas, 1976.
Juodis, J. Tautos keliu = The way of the nation : Lietuvos 50 metų nepriklausomybės atkūrimo. New York, 1967.
Liulevičius, V. Senųjų amžių istorija : vadovėlis pirmajam koncentrui : iliustruotas. Eichstätt ; Rebdorf : Br. P.A.V. Šulaičiai, 1946.
Chfs-D'ceuvre de l'art
Over Europe
Wolkovich-Valkavičius, W. Lithuanian fraternalism. New York : Vytis, 1988.
Šimutis, L. Amerikos Lietuvių Taryba. Chicago, Ill. : Amerikos Lietuvių Taryba, 1971
Lietuvių karių veteranų sąjungos Ramovės veikla. : Ramovė D. 2 (1961-1987). New York, 1987
Požerskis, R. Atlaidai = Lithuanian pilgrimages. Chicago [Ill.] : Loyola University Press, 1990
Gustaitis, A. Saulės šermenys, Chicago [Ill.] : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1973.
Lietuvos jėzuitai : praeitis ir dabartis. Putnam [Conn.] : Tėvų Jėzuitų leidinys, 1957
Dičpetris, N. Trys dienos pasauly. Chicago : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1980.
Bartkus, F. Dievas ir žmogus : katalikų tikėjimo tiesos, dorovės reikalavimai ir sielai pašvęsti priemonės. Roma : Vasys, 1953.
Orintaitė, P. Šulinys sodyboj : lyrika. iliustravo Mikas Šileikis. Chicago, 1950.
Santvaras, S. Atidari langai, Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1959.
Tautvaišienė-Ahlandsberg, H. Tautų kapinynas Sibiro tundroje. New Yorkas, 1962
Gliauda, J. Agonija : romanas. Cleveland : Viltis, 1970.
Landsbergis, A. Muzika įžengiant į neregėtus miestus : novelės. Southfield : Ateitis, 1979.
Ryliškis, A. Fragmentai iš praeities miglų. (red. P. Gaučys). Chicago, 1974.
Hugo, V. Vargdieniai, 5 tomai, Chicago : Nemunas, [1953].
Maironis : jo gimimo šimtmečiui paminėti / [red. Antanas Vaičiulaitis]. New York, 1963.
Spalis, R. Rezistencija : romanas. Cleveland : Viltis, 1969.
Butkus, S. Vyrai Gedimino kalne : pirmūno ir savanorio kūrėjo atsiminimai. Memmingen : Aušra, 1957
Dovydėnas, L. Žmonės ant vieškelio. Ingolstadtas,1949.
Vidžiūnienė, R. K. Vieno vakaro melancholija : novelės. Chicago : Lietuviškos Knygos Klubas, 1983.
Tininis, J. Sužadėtinė (novelės). Terra, Chicago, 1957m.
Mauriac, F. Gimdytoja, Chicago, Ill. : Terra, [1953]
Dostojevskis, F. Nusikaltimas ir bausmė (1 knyga), Nemunas, 195?
Lietuvos Valstybės Konstitucijos : (išrašai iš "Vyriausybės žinių" 1922, 1928 ir 1938 metų). Toronto : Spaudos bendrovė "Žiburiai", 1952.
Tolis, A. Mirties kolona : prie Červenės nužudytiems atminti. Chicago: Draugas, 1947.
Žukauskas, B. Pirmojo pasaulinio karo tremty : atsiminimų pluoštas. Chicago, 1961.
Rolland, R. Petras ir Liucija : romanas. New York : Gabija, 1952.
Baronas, A. Alijošiaus lapai : humoristiniai eilėraščiai. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1975
Melnikas, P. Debesys ir properšos. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1977.
Vilainis, A. Žemaičių žemėje : reportažai iš kelionių Lietuvoje. Chicago : Nemunas, 1952.
Steponaitis, A. Tėvynėje ir pasauly : prisiminimai ir apybraižos. New York: 1962.
Savickis, J. Raudoni batukai : novelės. [New York] : Gabija, 1951
Sruogienė, V. Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Chicago [Ill.] : V. Sruogienė, 1974.
Sruoga Dievų miškas, Chicago : Terra, 1957
Bradūnas, K. Sidabrinės kamanos : eilėraščiai. Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1964.
Voldemaras, A. Raštai : 90 metų sukakčiai paminėti. Chicago [Ill.] : Lietuvos atgimimo sąjūdis, 1973.
Šapoka, A. Lithuania through the ages, Lithuania. Country and nation 1, Munich, 1948.
Girnius, J. Idealas ir laikas : žvilgsnis i dabarties ateitininkija ir lietuviškaja išeivija. Chicago : Ateitis, 1969.
Girnius, J. Lietuviškojo charakterio problema. Augsburg : Žurn. "Žiburiai", 1947 faksimilė
Girnius, J. Tauta ir tautinė ištikimybė. Chicago [Ill.] : Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961
Maceina, A. Saules giesme : Šventasis Pranciškus Asyžietis kaip krikšcioniškojo gyvenimo šauklys. New York : Juras, 1954
Šalkauskis, S. Ateitininkų ideologija. Putnam [Conn.] : M. Juras, 1954.
Mažoji Lietuva ir mes : prof. P.I. Kušnerio studijai pasirodžius. Čikaga : Lietuvių miškininkų s-ga išeivijoje, 1981.
Lazdynu Peleda. Motule paviliojo. New York [ [N.Y.] : Gabija, 1951
Mačernis, V. Poezija, Chicago [Ill.] : "Į laisvę" fondas, 1961
Kaupas, J. Daktaras Kripštukas pragare ir kitos ne mažiau įdomios pasakos. S.l. : Pedagoginis lituanistikos institutas, 1969.
Vaičiulaitis, A. Vidurnaktis prie Šeimenos : novelės ir apsakymai, Chicago : Ateities literatūros fondas, 1986.
Baltrušaitis, J. Lithuanian folk art. Lithuania. Country and nation 3, Munich, 1948.
Lietuvių tautosakos skaitymai. Tübingen : Patria, 1948
Biržiška M. Lietuvių tautos keliais į naująjį gyvenimą, (1 tomas), "Lietuvių Dienos Los Angele, 1952
GERUTIS A., Petras Klimas: valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys, Cleveland: Viltis, 1978.
Vaitkus, M. Nepriklausomybės saulėj: 1918 - 1940. D. 1. T. 5, Nidos knygų klubas; Nr. 66 , London, 1968.
Vaitkus, M. Šiaurės žvaigždė. Nidos knygų klubas, Nr. 53, London, 1965.
Gogolis, N. Mirusios sielos, Chicago (Ill.) : Terra, 1969.
De Amicis, E. Širdis ( Cuore ). [Chicago] [Ill.] : Tėvynės mylėtojų draugija, 1915
Lietuvių karių veteranų sąjungos Ramovės veikla. : Ramovė D. 2 (1961-1987). New York, 1987
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios 1t, 1980, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios 3t, 1983, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios 4t, 1984, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios 5t, 1985, Chicago
The new garden encyclopedia
Bradūnas, K. Svetimoji duona, Miunchenas : Aidai, 1945.
Č
Vaitkus, M. Nepriklausomybės saulėj: 1918 - 1940. D. 3, T. 7, Nidos knygų klubas; Nr. 69 , London, 1969.
Lipčiūtė-Augienė, D. Močiutės pasakos. Putnam : JAV Švietimo taryba, 1985
Studia lituanica3: Lithuania Minor = Mažoji Lietuva = Kleinlitauen : a collection of studies on her history and ethnography. New York : Lithuanian Research Institute, 1976.
Klimas, P. Iš mano atsiminimų. Boston [Mass.] : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1979.
Studia Lituanica 1: Mažoji Lietuva : mokslo studijų rinkinys New York : Lietuvos tyrimo institutas, 1958
Zundė, P. Kazys Bizauskas, 1893-1941 Kn. 1., Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1993.
Frankienė-Vaitkevičienė, V. Užburtos kanklės : pasakojimai apie senovę. Chicago : Laiškai lietuviams, 1971
Gimbutienė, M. Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit, Tubingen, 1946
Cinzas Brolio Mykolo Gatvė A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1972. – 303 p.
Tamulaitis, V. Sugrįžimas : apysakos jaunimui; iliustr. P. Osmolskio. Tübingen : Patria, 1948.
Merkelis, A. Vydūnas : Vydūno 80 m. amžiaus sukakčiai paminėti. Detmold : Mūsų kelias, 1948.
Kaupas, J. Raštai. Chicago: Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 1997.
Pasakos ir padavimai iš Lietuvos, Putnam, 1980
Tulys, A. Tūzų klubas, Chicago : Terra, 1960.
Jurgėla, P. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas, Čikaga [i.e. Chicago] [Ill.] : [s.n.], 1935.
Hauf Haufo pasakos, Karavanas
Brazdžionis, B. Meškiukas Rudnosiukas. Brooklyn : J. Kapočius, 1951.
Pietaris, V. Lapės pasaka, Gabija, 1951
Isokas Kas čia krebžda
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios: Telšių vyskupija, 1t, 1980, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios: Vilkaviškio vyskupja, 2t, 1980, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios: Kauno arkivyskupija, 3t, 1983, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios: Panevėžio vyskupija. 4t, 1984, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios: Vilniaus arkivyskupija I, 5t, 1985, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios: Vilniaus arkivyskupija II, 5t, 1986, Chicago
Kviklys, B. Lietuvos bažnyčios: Kaišiadorių vyskupija, 6t, 1987, Chicago
Taikomoji-dekoratyvinė dailė, 1969
Klimas, P. Ghillebert de Lannoy in medieval Lithuania : voyages and embassies of an ancestor of one of America’s great presidents. New York [N.Y.] : The Lithuanian American Information Center, 1945
Zobarskas, S. Per šaltį ir vėją, Tübingenas : Patria, 1948.
Vaitkus, M. Liepsnelės, Kaunas, 1921
Zobarskas, Z. Brolių jieškotoja : pagal lietuvių liaudies pasaką. Tübingen : Patria, 1947.
Ostrauskas, K. Ars amoris : historiae sacrae et profanae. Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1991.
Jankutė, N. Kaip algiukas vėjo ieškojo, Chicago,1967
Kezys, A. Chicago/Kezys : 64 photographs of Chicago. Chicago : Loyola University Press, 1983
Art of Viktoras Petravičius. Chicago : Galerija. Viktoras Petravičius. Vol. 1. Paskelbta 1991.
Trumpa, V. Lietuva XIX-tame amžiuje. Chicago : A. Mackaus Knygų leidimo fondas, 1989.
Damušis, A. Lithuania against Soviet and Nazi aggression. Chicago: The American Foundation for Lithuanian Research, 1998.
Valiūtė-Tumienė, E. Karaliai ir šventieji : eilės. Los Angeles [Calif.] : Lietuvių dienos, 1957
Katiliškis M., Apsakymai, A. Mackaus knygų leidimo fondas, Chicago, 1975
Simonaitytė, I. Pavasarių audroj : Mažosios Lietuvos laisvės kovos. Chicago (Ill.) : Terra, [1953]
Modern stories from many lands. Laida 2nd ed. enl. New York : Manyland Books, 1972.
Kezys, A. Waterscapes = Vandenys : by Lithuanian photographer. Chicago : Budrys Lituanian Photo Library, 1992
Kezys, A. Portfolio ’66 : photographs. Chicago [Ill.] : The Lithuanian American Jesuit Fathers, 1966
Adomas Galdikas ,Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1975. Puslapiai 191 p. : iliustr., portr.
Adomas Galdikas. A color odyssey. New York : October House, 1973.
Škėma, A – Raštai 3t. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1985
Galaunė P. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra (I knyga)
Galaunė P. Lietuvių liaudies menas. Medžio dirbiniai (I knyga)
Kezys, A. Moteris. Stickney (Ill.) : Galerija, 1997
Dagys : sculptures and paintings. Toronto : American-Lithuanian Art Association, 1967.
Kezys, A. Variations on a theme: world's fairs of the eighties. Chicago (Ill.) : Galerija, 1986
Galaunė Paulius Lietuvių liaudies menas. Keramika
Yla, S. Lietuvių šeimos tradicijos, "Čikaga", 179 psl., 1978
Būtėnas, V. Pennsylvanijos angliakasių Lietuva, Chicago : Amerikos lietuvių biblioteka, 1977.
Vaikų pasiskaitymai. Sakmės, apysakaitės ir pasakos, Kaunas, 1915
Savickis, Žemė dega (1 knyga) Chicago : Terra, 1956
Kėkštas, J. Ramybė man: Poezijos lankas. New York[N.Y.] : Gabija, 1951.
Moliete, J. Balon Krites Sausas Nesikelsi: komedija, Cleveland, 1921
Zobarskas, S. Doleris iš Pitsburgo. Chicago : Gabija, 1952.
Kezys, A. Cityscapes II : untitled impressions. Stickney (Ill.) : Galerija, 1996
Končius, I. Žemaičių kryžiai ir koplytėlės. Chicago : Tėviškėlė, 1965.
Lietuvių dainos Amerikoje. Pirmasis rinkinys: Pasakojamosios dainos ir baladės = Narrative songs and ballads. Lietuvių tautosakos lobynas V, 1958.
Confrontations with tyranny : six Baltic plays. Prospect Heights, Ill. : Waveland Press, 1977
Vaitkus, M. Šiaurės žvaigždė. Nidos knygų klubas, Nr. 53, London, 1965.
Vaičiulaitis, A. Italijos vaizdai. Stuttgartas : Venta, 1949.
Klinga, D. Pilietybės egzaminai, New York, 1956
Gruodis, S. Krikščioniškos dorovės mokslas, Stuttgart, 1947
Etingerys, J. Lietuvos pramonė. Lietuvos pramonė. T. 1. Kaunas: 1923.
Dainos = Vieux chants lituaniens / Gražina Krivickienė, Viktoras Petravičius. Fribourg en Brisgau : E. Burda, 1948.
Yla,S. A priest in Stutthof : human experiences in the world of subhuman. New York [N.Y.] : Manyland Books, 1971
Nemarioji žemė : Lietuva pasaulinės poezijos posmuose : antologija / sudarė Alfonsas Tyruolis. Boston, 1970.
Šeinius, I. Rejuvenation of Siegfried Immerselbe : a novel. New York : Manyland, 1965.
Lieven, A. The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the patth to Independence. New Haven and London 1993
Keliuotis, J. Dangus nusidažo raudonai : pirmosios tremties memuarai "Laisvę praradus". Chicago : Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1986
Aistis, J. Sesuo buitis : poezija. Putnam [Conn.] : M. Juras, 1951.
Maceina, A. Didysis inkvizitorius. Weilheim-Teck : Atžalynas, 1946.
Česnulis, P. In the Shadow of the white eagle. Paris, 1983
Šapoka, A. Vilnius in the life of Lithuania. Toronto, 1962
Vardys, St. Lithuania under the Soviets : portrait of a nation. New York : F.A. Praeger, 1965.
Baltijos pašto ženklų katalogas = Baltic postage stamps catalogue: 1948-1949. Augsburg ; Hochfeld : Baltia, 1949.
Selected post-war Lithuanian poetry. New York : Manyland Books, 1978.
Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Kaunas : Autoriaus leidinys, 1925.
Aušros Vartų parapija, 1950-1975 : 25 metų jubiliejus. Montrealis : Aušros Vartų parapijos komitetas, 1975.
Senn, A. The Great Powers Lithuania and the Vilna Question, 1920-1928. Leiden : E.J. Brill, 1966.
Lietuvių fotografų išeivijoje paroda'72. Lietuvių foto archyvas, Chicago.
Lietuvių fotografų išeivijoje paroda'73. Lietuvių foto archyvas, Chicago, 1974
Lietuvių fotografų išeivijoje paroda'75. Lietuvių foto archyvas, Chicago, 1976
Paulius Augius, Chicago [Ill.] : D. Augienė, 1966.
Binkis, K. Salem aleikum : Poezija .Čikaga : Ped. lituanistikos institutas, 1970.
23 svetimieji : Nobelio premijos laureatų, akademikų, garsiųjų rašytojų novelės, apysakos, romanų ištraukos. Würzburgas : Venta, 1947.
Kezys, A. Double prints. Chicago [Ill.] : [s.n.], 1990.
Atgimusi daina = Cántico renacido : ispanų poezijos antologija / sudarė ir išvertė Povilas Gaučys. Chicago : Rūta, 1986.
Frankienė-Tamošauskaitė, V. Karalaitės Gintarės ilgesys : pasaka. Chicago : Sūduva, 1957.
Giedraitis-Giedrius, A. Lekučio atsiminimai : Pasakojimai mažiems ir nemažiems. Stade/E. : Karvelis, 1951.
Bradūnas, K. Prierašai. Chicago : Ateitis, 1983.
Ostrauskas, K. Gundymai. Chicago [Ill.] : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1983.
Bagdanavičius, V. Kultūrinės gelmės pasakose. Lietuviškos knygos klubas Kn. 1, 1966
Bagdanavičius, V. Kultūrinės gelmės pasakose. Lietuviškos knygos klubas Kn. 2, 1969
Lietuvos nepriklausomybės 14-kos metų sukaktuvėms paminėti. Kaunas, 1932
Kezys, A. Double prints. Chicago [Ill.] : [s.n.], 1990.
Šimaitis, V. Vyturėliai laukuos : eilėraščiai. Reutlingen : Aut. leid. 1947.
Žiūraitis, V. Nevystančios rožės. Stuttgart : Tėvai domininkonai, 1948
Prūseika, L. Karolius Marksas : Jo gyvenimo ir mokslo charakteristika. New York : Laisvė, 1918.
Lithuanians in multi-ethnic Chicago : until World War II . Chicago, Ill. : Lithuanian Library Press : Loyola University Press, 1977
Lithuanian bookplates = Lietuvių ekslibriai / Vitolis E.Vengris. Chicago: Lithuanian Library Press, 1980.
Lithuanian writers in the West : an anthology. Chicago, Ill. : Lithuanian Library Press, 1979.
Baranauskas, A. The forest of Anykšciai = Anykšciu šilelis. Baltimore : Lithuanian Days, 1956.
Senn, A. Lithuania awakening. Berkeley: University of California Press, 1990.
Vydūnas lietuvių kultūroje
Eidintas, A. Lithuania in European politics : the years of the first Republic, 1918-1940. New York: St. Martin’s Press, 1998.
Senn, A. E. Gorbachev's failure in Lithuania. New York : St. Martin's Press, 1995
Basanavičius, J. Ožkabalių dainos 1. Shenandoah : V.J. Stagaro spaustuvėje.1902
Mašiotas, P. Mokslo pasakos, Tilžė, 1920
Girdvainis, J.V. Aušrininkas Jonas Šliūpas, Kaunas, 1934
Juodvalkė, E. Pas ką žiedas žydi : eilėraščiai. Southfield : Ateitis, 1983.
Sklarew, M. Lithuania : new & selected poems. Washington, D.C. : Azul Editions, 1995
Zobarskas, S. Per šaltį ir vėją, Tübingenas : Patria, 1948.
Pauperas, J. Reformacijos veikėjai ir jų įtaka Lietuvoje. Chicago, Ill. : Sandaros spauda, 1955
Nyka-Niliūnas, A Žiemos teologija, Chicago, 1985,
Nyka-Niliūnas, A. Orfėjaus medis. Čikaga [Ill.] : V. Saulius, 1953.
Mackus, A. Jo yra žemė : eilėraščiai. Chicago : Santara, 1959.
Vaitkus, M. Alfa ir omega : eilėraščiai, 1947-1949. Putnam : Immaculata, 1963.
Gaučys, P. Anglų novelė: anglų rašytojų novelių antologija. Buenos Aires : [s.n.], 1974.
Son of liberty: Thaddeus Kosciuszko
Lietuvių tautinės puošmenos, Chicago, 1957
Vėžys, R. Šešėliai veidrodyje. Chicago : Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 2002.
Donelaitis Die Jahreszeiten
Lithuanian quartet. New York : Manyland Books, [1962].
Minelga, J. Labas rytas, vovere : eilėraščiai vaikams. Chicago : JAV LB Kultūros fondas, 1964.
Biržiška, V. Senųjų lietuviškų knygų istorija. Chicago. D.1, 1953
MERKELIS A., Antanas Smetona: jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla, New York : Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, 1964.
Maironis. Baladės. [Tübingen?] : Gabija, 1947.
Mużikas Żiemaytcziu yr Lietuwos/ D. Poszka ; paruošė A. Žirgulys. Kaunas : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.
Vaidilutė (Pleirytė-Puidienė, O.) Gyvenimo akordai : škicai. Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1921.
Lietuviškos pasakos. sudarė Jonas Balys, Lietuviškos knygos klubas, 1951
Mantas, J. Lietuva bolševikų okupacijoj, Buenos Aires, 1948
Girnius, K. Partizanų kovos Lietuvoje. Chicago: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1987.
Krickus, R. Showdown : the Lithuanian rebellion and the breakup of the Soviet empire. Washington ; London : Brassey’s, 1997.
Sabaliūnas, L. Lithuania in crisis : nationalism to communism, 1939-1940. Bloomington [Ind.] ; London : Indiana University Press, 1972
Kregždė, J. Reformacija Lietuvoje. Chicago: Devenių kultūrinis fondas. 1980
Ostrauskas, K. Spec(tac)ulum mundi. Chicago [Ill.] : Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2003.
Čibiras, K. Lituania entre fuego cruzado : ensayos sobre el destino de un pais. Buenos Aires : Moly, 1944
Danytė, M. DP : Lithuanian immigration to Canada after the Second World War. Toronto : Multicultural History Society of Ontario, 1986
Tereškinas, A. Absonia. Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1995.
Brazaitis, J. Raštai. (6 tomai) Chicago [Ill.] : Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1980-
Lietuva nacių ir bolševikų vergijoje/ Juozas Prunskis. Chicago, 1944.
Benelli, S. Apsiautalas: keturių veiksmų poema. Chicago [Ill.] : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1988.
Claudel, P. Šilkinis batelis : [drama]. Chicago : P. Claudel studijų seminaras, 1965.
Lithuanian celebrations = Lietuvių šventės (sud. Kezys, A. tekstai D. Bindokienė; M. Drunga), Chicago : Galerija, 1991
Sidabro lietus : pasakos. Chicago: Mackaus knygų leidimo fondas, 1990
Kezys, A. Nature: forms and forces : photographs from our national, state, and local parks. Chicago, 1986.
Dargis, A. Lietuvių vestuvių papročiai: tempera piešiniai, Göttingen : Muster-Schmidt, [1946].
Loi Constitutionelle de l’Etat Lithuanien. Berlin: 1922.
Škėma, A. Čelesta. Nidos knygų klubas, Londonas, 1960.
Norušytė, O. Priešmokykliniai metai vaikų darželyje, Kaunas, 1939
Sruoga, B. Giesmė apie Gediminą: gražiam jaunimėliui, Chicago. Terra, 1952.
With Napoleon in Russia: The memoirsof general de Caulaincourt, Duke of Vicenza, New York, 1935
Volsonokas, R. Klaipėdos problema, Klaipėda, 1932
Marma, A. Lietuvoje krikščionybę įvedė Mindaugas. Čikaga : Lietuvių tautos garbės gynėjai, 1986.
Ramonas, V. Crosses. Los Angeles : Lithuanian Days Publ. 1954.
Pirmoji Lietuvos tautinė Olimpijada 1938 m.
Gedgaudas Mūsų praeities beieškant 1993
Lietuva vaizduose = Views of Lithuania = Paysages de Lithuanie = Litauen in Bildern : Albumas. Hanau : Hesseno apygardos komitetas, 1949.
Krikštopaitis, B. Jūrų keliais : jūrų kapitono atsiminimai. Čikaga, 1979.
Bagdanavičius, V. Cultural wellsprings of folktales. New York : Manyland Books, 1970.
Bagdanavičius, V. Cultural wellsprings of folktales. New York : Manyland Books, 1970.
Aistis, J. Pilnatis, Schweinfurtas, 1948
Krėvė, V. Raganius. Kaunas, 1939
Čechovas, A. Vyšnių sodas. Teatro biblioteka Nr. 1. Vilnius; Kaunas, 1923
Flers, R.; Caillavet, C. Buridano asilas. Teatro biblioteka Nr. 4. Vilnius; Kaunas, 1923
Schiller, F. Klasta ir meilė : 5 veiksmų miestelėnų tragedija. Teatro biblioteka Nr. 7 Kaunas ; Vilnius, 1923
Damijonaitis, J. Aritmetikos uždavinynas, Kaunas; Marijampolė, 1938
Zobarskas, S. The maker of gods : ten Lithuanian stories. New York: Voyages Press, 1961
Ostrauskas, K. Gundymai. Chicago [Ill.] : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1983.
Trumpa, V. Napoleonas, Baltija, Amerika. Chicago [Ill.] : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1973.
Šlapelis, I. K. bažnyčios meno istorija : (bendrais bruožais). Kaunas : Šv. Kazimiero d-ja, 1935
Kušneris. Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis : istorinė etninės teritorijos studija : Mažoji Lietuva. Chicago. Lietuvių miškininkų s-ga, 1979.
Ruzgas, V. Gamtos metodikos pagrindai, Kaunas, 1930
Urban, W. Tannenberg and After, Chicago, 1999
Verne, J. Vėliavos Akyvaizdoje. Chicago: Išleista "Lietuvos", 1917.
Dovydėnas, L. Pašiurpo mano velnias: novelės, Nidos knygų klubas, Nr. 92, London, 1974.
Cervantes Saavedra, M. Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos. Nordlingen : Suduva, 1948.
Tomarienė, S. Saulės vestuvės : pasakos. Chicago : Tomaras, 1957.
Orintaitė, P. Paslėpta žaizda : jaunamartės takas : romanas. Chicago : Nemunas, 1955.
Mėlienė, M. Crosses in the Arctic : a Lithuanian woman survives the Gulag. Detroit: Lithuanian National Guard in Exile, 1987.
Orintaitė, P. Mano švilpa : [eilėraščiai] / Balė Voveraitė ; iliustravo dail. P. Osmolskis., Augsburgas, 1949
Ostrauskas, K. Eloiza ir Abelardas: historia calamitatum. 1988.
Mašiotas,P. Žemosios matematikos istorija, Vilnius, 1919
J. Valiūno Linai. Kaunas : Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija, 1921.
Šv. Pranciškaus lietuvių parapija: minint auksinį jubiliejų, 1913-1963. Chicago, 1963
Lietuvių dainos prad. Mokyklai Nr. 1, Memmingen, 1948
Vaitkus, M. Nepriklausomybės saulėj: 1918 - 1940. D. 1. T. 5, Nidos knygų klubas; Nr. 66 , London, 1968.
Kolba, Z. Daili saulutė. Augustdorf:1947
Vaitkus, M. Šiaurės žvaigždė. Nidos knygų klubas, Nr. 53, London, 1965.
Rosales, J. Goths and Balts: the missing link of European history, Chicago, 2004
Tannenbaum. European Civilization since the Middle Ages
Laucius, S. Po pilkais debesėliais : eilėraščiai vaikams, Tübingenas : Patria, 1947.
Galaunė, P. Lietuvių liaudies menas = Lithuanian folk art, Čikaga : J. Karvelis, 1956
Biržiška, M. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. Vilnius : Švyturys, 1920
Balys, J. Lithuanian narrative folksongs: a description of types and a bibliography Lietuvių liaudies lobynas IV, 1954.
Lipset, S. Revolution and Counterrevolution. New York, 1968
Auksinio obuolio historija : (graikų mitologijos žiupsnelis). Chicago : Katalikas, 1913.
Venclova, J. Senovės graikai, giruliai ir getitai ir jų ryšys su lietuviais, Chicago, 1976
Engels, F. Mokslinio socializmo išsiplėtojimas : Nuo svajonių iki mokslui. Philadelphia : s. n. 1918.
Vidūnas Mūsų laimėjimas: mysteria. Trys veiksmeliai, Tilžė, 1913
Šalčius, M. Pradedamosios aritmetikos vadovėlis, Worcester, 1916
Orintaitė, P. Žirgonė ir Gailė : 3-jų dalių scenos pasaka. Detmold : Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Vadija, 1948
Kamoljo, K. Lietuva kankinė. Kaunas, 1929
Hauptmann, G Audėjai. Chicago : J. Ilgaudas, 1913.
Whoever saves one life ... : the efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 1944. Garnelis, 2002.
Tauragniškis, P. Kelionė i peklą. Buenos Aires, 1949
Rimkūnas, P. Našlaitėlė. Kaunas : Valstybinė leidykla, 1943
Lappo, J. 1588 metų Lietuvos statutas, II tomas. Kaunas, 1938
Šliūpas, J. Senovės ir viduramžių medicinos istorija. Šiauliai : [s.n., 1926?].
Miniukas, V. Automobilis : iliustruota 314 paveikslais. Würzburg: 1946.
Mašiotas, P. Pasakos nepasakos. Kaunas, 192?
Geležinis, M. Mūsų gimtinė mažoji Lietuva. Vilnius, 1996
Bergson, A. The economics of Soviet planning, Yale University Press, 1964
Bilmanis, A. The Baltic States and The Baltic sea. Washington, 1943
Šukys, J. Epistolophilia: Writing the Life of Ona Šimaitė, London, 2012
Vaitkus, M. The deluge : a love story of ancient times. New York : Manyland Books, 1965.
Važganto Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei 1916-1917 m. Vilnius, 1919
Rabikauskas, P. The foundation of the University of Vilnius (1579) : Royal and Papal grants. Roma, 1979.
Rabikauskas, P. The foundation of the University of Vilnius (1579) : Royal and Papal grants. Roma, 1979.
Kėkštas, J. Rudens dugnu : antroji lyrikos knyga. Roma, 1946.
Škėma, A – Raštai 1t. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1967
Škėma, A – Raštai 2t. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1970
Škėma, A – Raštai 3t. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1985
Lietuvos Universitetas, 1579-1803-1922. Chicago, Ill. : Lietuvių profesorių draugija Amerikoje, 1972
Budreckis, A. The Lithuanians in America, 1651-1975 : a chronology and fact book. New York, 1976
Ališauskas, K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės T1: 1918-1920. Čikaga : Ramovė, 1972.
Maironis. Pavasario balsai. Meerbeck, 1946
Adomas Galdikas. A color odyssey. New York : October House, 1973.
Vienuolis, A. Kaukazo legendos. Tilžė, 1922
Newman, B. The New Europe, New York, 1943
Ketarauskas, B. Svajonės apie žemę ir dangų. Detelstorfas, 1948.
Tolstoi, L.N. Nuo degtinės : 2-jų veiksmių komedijavertė. New York, 1912
Severa, W. F. Severos lietuviškas kelendorius ir rankvezyds. Amerikos civilizavimas, USA, 1930
Prekybinės studijos prekybos centre. Klaipėda: Prekybos institutas Klaipėdojej 1936
Vaižgantas. Vaižganto Gyvulėliai : iš jo Raštų. Kaunas : Šv. Kazimiero draugija, 1933.
Alekna, A. Lietuvos istorija. Kaunas : Šv. Kazimieros draugijos leidinys Nr. 292, 1920.
Chmieliauskas, J. Kultūros istorija. Chicago : Tėvynės mylėtojų draugija (3 knyga), 1917.
Hamsun, K. Piemnų trobolė. Brooklyn: Gabija, 1948
Steinbeck, J. Nužudymas. Brooklyn: Gabija, 1948
The Lithuanian-Polish dispute : Second asssembly of the League of Nations at Geneva, 1921 / Lithuanian Delegation. London : Eyre and Spottiswoode, 1921.
Būga, K. Lietuvių kalbos žodynas. II sąsiuvinis. Kaunas, 1925
Didysis Vilniaus pasas / Vilniaus geležinis fondas. Vilnius, 192-.


7 comments

 • uhatebale

  http://slkjfdf.net/ – Efecenusc Axiyub znt.lfsa.juodassuo.lt.vfl.ce http://slkjfdf.net/

 • oenawoyapit

  http://slkjfdf.net/ – Ovoxebid Uhufaha ynm.yiri.juodassuo.lt.wdk.je http://slkjfdf.net/

 • uvouneoquh

  http://slkjfdf.net/ – Paofehoji Uhiopay twu.xtmw.juodassuo.lt.tfl.dp http://slkjfdf.net/

 • iqutomayaehe

  http://slkjfdf.net/ – Ofuxuzab Udonotnez xlw.mkbt.juodassuo.lt.uox.tw http://slkjfdf.net/

 • idabamu

  http://slkjfdf.net/ – Obiwose Qiqehe fyk.bzro.juodassuo.lt.vpy.xa http://slkjfdf.net/

palik komentarą